Hållbarhet

HÅLLBARHET

Hållbarhet är en viktig del av Rollcos verksamhet och har stort fokus i vårt operativa och strategiska arbete. Det är inte bara en självklarhet för oss att driva ett hållbart företagande utan även ett krav från vår ägare Addtech.

Våra mål

Precis som alla bolag inom Addtech, har vi mätbara och tidsbundna mål inom tre fokusområden, vilket tydligt visar vår ambition och riktning. Målen stödjer FN:s globala mål och Agenda 2030. Genom att bygga starka partnerskap med olika aktörer säkrar vi utvecklingen mot våra 2030-mål och bidrar samtidigt positivt till utvecklingen av de globala utmaningarna inom hållbarhet.

Mer information om Addtechs hållbarhetsarbete.

Ett ständigt pågående arbete

Sedan många år tillbaka mäter och utvärderar vi vårt hållbarhetsarbete och rapporterar in nyckeltal till Addtech. Vår största klimatpåverkan är utsläpp för transporter av gods och därför har vi ett extra stort fokus på att, tillsammans med både kunder och leverantörer, effektivisera frakter och hitta mer koldioxidsnåla alternativ.  

Här är ytterligare några exempel på vårt arbete:

  • Hjälpa våra kunder att hitta hållbara och energieffektiva tekniklösningar.
  • Ställa krav på våra leverantörer att följa Addtechs uppförandekod för leverantörer.
  • I den utsträckning det går, använda grön energi. 
  • Förbättra och effektivisera våra produktionsmetoder, t.ex. för att minska spill.
  • Använda miljöbilar och välja att samåka då det är möjligt.
  • Vara en arbetsgivare som står för jämlikhet och mångfald. Vi är stolta över att vi redan har uppnått 40% kvinnor i ledande position.
  • Erbjuda våra medarbetare utvecklingsmöjligheter, god och säker arbetsmiljö samt friskvård.

Respekt för såväl medarbetare och affärspartners som omvärld och miljö

Vårt hållbarhetsarbete innebär inte bara att vi ska möta kvalitets- och miljökrav utan även att vi ska ha ett hållbarhetstänk när det gäller arbetsvillkor, miljö och etik. Vi tycker att detta skapar mervärde till våra kunder, leverantörer, medarbetare och samhället vi verkar i. Därför följer vi Addtechs uppförandekod och policyer för t.ex. miljö, jämställdhet och mångfald. Om du anser att Rollco inte följer uppförandekoden kan du anmäla det genom Addtechs visselblåsarfunktion. 

Länkar